דלג לתוכן הראשי

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. כללי
  1.1. אתר "Rustic Bakery" הוקם ומופעל על ידי רוסטיק בייקרי בע"מ ח.פ. 512384579
  או מי מטעמה ("האתר" ו-"החברה" בהתאמה). האתר כולל מידע על אודות החברה
  ופעילותה, מותגיה ומוצריה. השימוש באתר החברה הינו בכפוף לתנאי השימוש
  המפורטים להלן. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש. משתמש שאינו מסכים לתנאי
  השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו
  באתר.
  1.2. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם בינך ובין החברה ביחס לשימוש באתר, לצד כל
  הסכם אחר אם קיים ביניכם. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר
  בין המשתמש לבין החברה. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים
  פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין אחרת.
  1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש. ניתן לצפות
  בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש
  ומדיניות פרטיות" באתר. על שינויים מהותיים תינתן הודעה מתאימה כנדרש על פי דין.
  1.4. תנאי השימוש כתובים בלשון זכר אך מתייחסים לכל המגדרים. כותרות הסעיפים נועדו
  להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות תנאי שימוש אלה.
 2. הגדרות
  2.1. למונח הבא תהא המשמעות המופיעה לצדו, אלא אם נכתב מפורשות אחרת:
  "משתמש" או "משתמשים" – כל מי שעושה שימוש כלשהו באתר החברה.
 3. האתר
  3.1. המורשים להשתמש באתר יהיו מי שעומדים בתנאים שלהלן:
  3.1.1. אדם שהוא בן 18 ומעלה אשר רשאי וכשיר לבצע התחייבויות משפטיות ללא
  אישור אפוטרופוס, ואם לאו, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור
  האפוטרופוס;
  3.1.2. בשימושך באתר אתה מאשר כי מתמלאים התנאים שלעיל. אם אינכם
  עומדים בתנאים בסיסים אלו, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ואתם
  מתבקשים לצאת ממנו לאלתר.

3.2. בעת מילוי פרטים באתר על המשתמש חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים,
המלאים והאמיתיים; אסור למלא פרטים עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב
בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה. לעניין הוראות אלו יודגש כי
התחזות היא עבירה פלילית.
בעת הרישום לשירותים, הינך מאשר לחברה לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש
במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של החברה כמפורט
להלן.

 1. השירותים

4.1. האתר כולל מידע על אודות החברה ופעילותה, מותגיה ומוצריה. באתר לא ניתן לבצע
הזמנות. ניתן להשאיר פרטי קשר ונציגי החברה יחזרו לפונים.
4.2. האתר כולל קישורים לרשתות שיווק שונות בהן ניתן לרכוש את מוצרי החברה ומותגיה.
המעבר לקישורים כאמור יהיה בכפוף להוראות פרק "קישורים לאתרים חיצוניים"
במדיניות הפרטיות של האתר המפורטת להלן.
4.3. האתר מציג את מגוון מוצרי החברה ומותגיה. מובהר כי המגוון עשוי להשתנות מעת
לעת. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.
4.4. ייתכנו טעויות או אי התאמות בסימון המוצרים. אין להסתמך על הפירוט המופיע
במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני
השימוש בו.
4.5. מעת לעת החברה עשויה לפרסם באתר משרות עבודה הפתוחות לציבור. משתמשים
המעוניינים בכך, יכולים להשאיר את פרטיהם ולעלות לאתר קובץ עם קורות החיים
שלהם. המידע שיועבר במסגרת זו, ישמש אך ורק לצורך בחינת המועמד למשרה. אין
בהשארת פרטים כאמור או העלאת קורות חיים לאתר, כדי לחייב את החברה לקבל
את המועמד לעבודה או אף לבחון את מועמדתו.

 1. הצהרות והתחייבות המשתמש
  5.1. השימוש באתר מוגבל לשימוש התואם לכל הוראות חוק או דין חל, לרבות כל דין הנוגע
  לזכויות כלשהן (ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וזכויות סימני
  מסחר) של אחרים.
  5.2. המשתמש יהיה כפוף להוראות תנאי שימוש אלו.
  5.3. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס למערכת:
  5.3.1. גלישה, סריקה או שימוש באתר באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף
  מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או
  Crawlers וכדומה;

5.3.2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים

פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking);

5.3.3. העלאה או העברה של תוכן או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום הפרה
של כל דין; העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים,
סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר או כל קניין רוחני, פרסום לשון הרע,
דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר;

5.3.4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים

באתר.

5.3.5. שימוש בלתי חוקי או אסור או לשם מטרה בלתי חוקית או אסורה.
המשתמש לא יתחזה לאדם או גוף כלשהו, או תמסור מידע שאיננו נכון
במלואו; לא יטעין מידע שאיננו נכון או איננו חוקי; לא יטעין כל מידע המכיל
וירוס מחשב או כל קוד אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את

השימוש בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר
בשימוש האתר או של כל משתמש אחר; לא יעתיק, ישכפל, ישנה, יפיץ,
יעביר, יציג בפומבי, יוציא לאור או ייצור נגזרות של חלק כלשהו של האתר.
5.3.6. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל
כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנקס, לאחזר, לשלוף, ולאתר
מידע באתר, או כלי כאמור המתכנן לחשוף מאגרי המידע שבאתר.
5.3.7. התערבות או הפרעה לגישה לאתר, לשימוש בו ולהנאה ממנו על ידי
אחרים, לרבות לפעולות השרת ורשת המחשבים המאפשרים את האתר.

5.3.8. כניסה לחלקים באתר אשר אינם פתוחים לשימוש הציבור.
5.3.9. הכנסה של שינויים כלשהם באתר.
5.4. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש באתר, כי האתר אכן מתאים לצרכיו,
ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת האתר לצרכיו.
5.5. מובהר בזאת כי החברה לא מתחייבת שהאתר יפעל 100% מהזמן, וכי מעת לעת
החברה תעדכן ותשדרג את מערכות האתר;
5.6. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש באתר, את תקינות החיבור שלו לרשת
האינטרנט – החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב
בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט;

 1. הגבלת אחריות
  6.1. השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא
  (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האתר או אי
  התאמתו לצרכיך.
  6.2. המידע והשירותים באתר והשימוש בו, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של
  המשתמש. מפעילת האתר אינה מציגה או מבטיחה כי התכנים באתר מדויקים או
  מעודכנים. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לשום פעולה שתעשה בהתבסס על
  המידע המוצג באתר והחברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חובה לכל טעות,
  השמטה או אי דיוק במידע או בתכנים המוצגים באתר.
  6.3. האתר אינו מתחייב שהשימוש בו לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יהיה נקי
  מטעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות בחומרה, בתוכנה
  או קווי התקשרות לאתר.
  6.4. בכל מקום שלא נאמר אחרת, שינויים בתנאים לרבות כל מידע חדש באתר, גם אם
  אינם קיימים או מוצעים כיום, יהיו כפופים לתנאי שימוש אלו.
  6.5. החברה לא תהא אחראית והיא אינה צד להתקשרות בין משתמש לבין צד שלישי, או
  להעברת מידע או נתונים בין משתמש לצד שלישי או צד ג' כלשהו ולא תהיה אחראית
  לטיב שירותים, המידע והנתונים הניתנים או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי או
  למידע ונתונים המועברים ע"י המשתמש לצד שלישי או צד ג' כלשהו.

6.6. באחריותך לנקוט באמצעי בטיחות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים
טרויאנים ותוכניות אחרות העלולות להיות מזיקות ולהגן על המידע שלך כפי שאתה
רואה לנכון.
6.7. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם,
העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או שגיאה ו/או הפרעה
במערכת כלשהי שפותחה על ידי צד שלישי, המאפשרת להתממשק ולהתחבר
למערכת או לאתר, ושבאמצעות מערכת זו ניתנו השירותים למשתמש, ולא באמצעות
המערכת או האתר.
6.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, החברה תהא פטורה מאחריות לנזק, הפסד או
הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן
האירועים והגורמים המפורטים להלן, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה,
והחברה עשתה מאמץ סביר למנעם:
6.8.1. שיבוש בנתונים או בהוראות שהתקבלו באתר, או אי-ביצוע או ביצוע
באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי
התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש או אצל
צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;

6.8.2. תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל המשתמש, לרבות כל

תכנה או חומרה שסופקה למשתמש על-ידי צד שלישי;

6.8.3. חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה
משימוש באתר או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה
מהעברת האתר לאחר, לרבות לצורך תיקון או במקרה שאותו אחר יצפה
במידע שיתקבל מהחברה באמצעות האתר או יבצע באמצעותו פעולות
שונות, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו
למשתמש או לחברה בקשר לכך.

6.9. מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת,
חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים
טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי
החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים
רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו
נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ואו שיבוש
מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא
מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, חוסר זמינות של
המערכות וכד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהאמור
בסעיף זה.
6.10. המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או שייגרמו לחברה,
בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר
באופן המפר את תנאי השימוש; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה
לראשונה בכתב וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי
הסכם זה או לפי כל דין.

 1. קניין רוחני
  7.1. זכויות קניין רוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסטים, החומרים והתמונות (להלן:
  "התוכן"), שייכים לאתר ולחברה למעט אם צוין אחרת, והם מוגנים על ידי החקיקה
  הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר ותכניו כאמור, הסימנים
  המסחריים, הסמלים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (כולם יחד להלן:
  "סימני המסחר") הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של האתר. השימוש
  שנעשה באתר ובתכניו, בסימני המסחר שלו ובזכויות קנייניות אחרות הינו שימוש
  שנעשה ברשות של האתר. השימוש שנעשה באתר ובתוכן הינו "כפי שהוא" ("AS IS")
  ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו. נוסף על כך, לא ניתן
  להשתמש בתוכן, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון,
  שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי
  משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של האתר.
  7.2. השימוש שלך באתר ובתכניו אינו מעניק לך זכויות ביחס לכל זכות יוצרים, עיצובים,
  סימני מסחר וכל קניין רוחני אחר וזכויות מהותיות המתייחסות לתוכן האתר. כל תוכן
  כזה כולל סימנים מסחריים של צדדים שלישיים, עיצובים, וזכויות קניין רוחני קשורות
  שמוזכרות או מוצגות באתר זה מוגנות על ידי קניין רוחני לאומי, חוקים אחרים ואמנות
  בינלאומיות. כל העתקה או הפצה של התוכן המפורט לעיל אסורה ועלולה לגרום
  לתביעות אזרחיות ופליליות. בלי לגרוע מהאמור לעיל, העתקה ושימוש בחומרים
  המפורטים לעיל לכל שרת אחר, מיקום או תמיכה לפרסום, העתקה או הפצה, הינה
  אסורה במפורט.
 2. ברירת דין וסמכות שיפוט
  השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-
  יפו בלבד. מחובתך כמשתמש באתר שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא
  באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם תנאי שימוש אלה תואמים גם את חוקי
  המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים תנאי שימוש אלה על פי החוקים של כל
  מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של
  מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש באתר.

מדיניות פרטיות

אתר "Rustic Bakery" הוקם ומופעל על ידי רוסטיק בייקרי בע"מ, ח.פ. 512384579 או מי
מטעמה ("האתר" ו-"החברה" בהתאמה).
מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן, להסביר כיצד נוהגת החברה ביחס לפרטיות
המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר
או הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר. להלן יפורטו הנהלים אשר לפיהם נוהגת החברה
באיסוף ושימוש בפרטים על אודותיך ("מדיניות הפרטיות").
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות. ניתן לצפות
במדיניות הפרטיות המעודכנת מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "מדיניות פרטיות" באתר
הפלטפורמה. על שינויים מהותיים תינתן הודעה מתאימה כנדרש על פי דין.
יש להדגיש כי החברה נוקטת באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכי
החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור על
המידע שנמסר לה. החברה נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע
ועל פרטיותך וכן דואגת לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.
מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הינך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על
פי הדין המקומי.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לכל המינים. כותרות הסעיפים נועדו
להקלת הקריאה בלבד והן לא תשמשנה לפרשנות תנאי שימוש אלה.
כללי

 1. משתמשים יכולים ליצור עם החברה קשר באמצעות השארת פרטים באתר תחת לשונית
  "צרו קשר" או באמצעות טופס הרישום באתר. כמו כן, המשתמשים יכולים להירשם
  לניוזלטר של החברה באתר או להגיש מועמדות למשרות המפורסמות באתר. לשם כך
  יידרשו לספק לחברה מספר פרטים על אודותיהם. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את
  שמם המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותם, כתובת מגורים, מספר טלפון נייד
  וכדומה ("המידע").
 2. מדיניות הפרטיות חלה על המידע לרבות על כל המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך,
  וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.
 3. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן או הטלפון
  סלולארי שברשותך או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, וכן את כל הדפים
  בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד
  כאמור יבוצע על ידי החברה. ראה להלן לעניין השימוש ב-Cookies.
  שימוש במידע
 4. החברה עשויה להשתמש במידע שנאסף על אודותיך, למטרות הבאות:
  4.1. יצירת קשר עמך, בכפוף לאמור להלן;
  4.2. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של החברה;
  4.3. הצגת נתונים;
  4.4. ביקורות ואכיפת תנאי השימוש של החברה;
  4.5. שיפור והעשרת התכנים באתר, לרבות הוספת תכנים חדשים בהתאם
  לדרישות המשתמשים;

4.6. אבטחת מידע וניטור הונאות: החברה עשויה להשתמש במידע לצרכי
אבטחת מידע.

 1. במילוי פרטיך ב"צור קשר" הנך מסכים ומאשר לחברה לעשות שימוש כאמור גם במידע
  לצורך יצירת קשר עמך. ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע, הנך
  מתבקש שלא למלא את פרטיך באתר כאמור.
 2. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או
  הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-
  אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.
 3. ככל שיישמר מידע על אודותייך, המידע יישמר במאגר מידע של החברה ("מאגר
  המידע") ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת
  הפרטיות"). החברה עשויה לאחסן מידע בשרתים שונים לרבות באתרים המבוססים על
  טכנולוגיית ענן.
 4. ככל שיישמר מידע על אודותייך, החברה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע
  אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.
 5. החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים
  כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
  9.1. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים לחברה.
  9.2. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים
  משפטיים.
  9.3. חשיפת המידע או כל חלק ממנו לגורמים מסוימים הכרחית לצרכי אבטחת
  מידע, לרבות זיהוי שלך. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו
  אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.
  9.4. במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או
  מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

קישורים לאתרים חיצוניים

 1. יתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים
  שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים. קישורים אלה נועדו
  לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם
  מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, לחברה אין כל שליטה או זכות
  על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה.
 2. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש
  בחומר או התכנים או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים
  אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. מובהר כי החברה אינה
  נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים
  חיצוניים כאמור.
 3. החברה רשאית להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי (בישראל או מחוצה לה) על
  מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת האתר.
  Cookies
 4. “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה
  אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע
  פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו

לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באתר וכאשר אתה מבקר
באתרים אחרים.

 1. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו (וכל עוד לא תשנה את הגדרות הדפדפן שלך לצורך
  חסימתן) הינך מאשר לחברה "להשתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור
  ב-Cookie, ולזהותך על פיה.
 2. באמצעות Cookies החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה
  באתרים שונים בהם תגלוש ("ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן
  וייאסף מידע לגביך והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי
  שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית.
 3. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם.
  מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות
  של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
 4. אם אתה מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך
  לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם
  באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, יש
  באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.
  שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים
  ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

הודעות ועדכונים

 1. הודעות ועדכונים, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר
  האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או בכל אמצעי תקשורת
  אחר לכתובת אותה ציינת בדף "צרו קשר" או ברישום לניוזלטר של החברה באתר.
  אתה מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה או פניה בנוגע למדיניות הפרטיות, בכתובת הדואר
  האלקטרוני [email protected] .